Mediatorsfederatie Nederland (MfN) 

De stichting MfN is een federatie van mediatorsverenigingen en beroepsgroepen, waaronder gedragswetenschappers, notariaat, advocatuur en overheid, die samenwerken met het doel elkaar te versterken en aan te vullen. De organisatie MfN – voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI) – draagt sinds 1993 als dé autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en en verzorgt de kwaliteitsborging via het onafhankelijke Nederlandse kwaliteitsregister van mediators: het MfN-register. Het gezamenlijke non-profit register van de verenigingen binnen de MfN wordt beheerd door een aparte kwaliteitsstichting. 

Het MfN-bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen en een onafhankelijk voorzitter. Binnen het federatiebestuur wordt bevorderd dat alle deelnemende verenigingen met één gezicht naar buiten treden. De MfN luistert naar de verschillende geluiden en belangen van de verenigingen en kiest hierin voor een gedeelde, krachtige koers. Dat is belangrijk, zeker nu de toenemende maatschappelijke relevantie van mediation ook in politiek Den Haag de aandacht heeft. 

Vaste gesprekspartner overheid 

MfN is de vaste gesprekspartner van de overheid als het gaat over de inbedding van mediation in de samenleving, over de beroepsgroep mediators en het bewaken van een kwaliteitsstandaard die past bij het toenemende belang van mediation in Nederland. Zij vertegenwoordigt het mediationveld aan diverse tafels op topniveau (met de overheid). Zo wordt met het ministerie van Justitie en Veiligheid gesproken over de (nadere invulling van de) Mediationwet. Daarnaast wordt in het Topberaad en de Kerngroep van het ministerie met alle ketenpartners gesproken over de modernisering rechtsbijstand, waarin mediation een nadrukkelijker rol zal spelen. 

Samenwerking met ketenpartners en beroepspraktijk 

In het zogenaamde ‘Ronde Tafel Overleg’ heeft de organisatie MfN structureel overleg met de Raad voor Rechtsbijstand en met de Raad voor de Rechtspraak. Onder andere over de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de MfN-registermediators die werkzaam zijn binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en worden ingezet voor mediation naast rechtspraak. Ook wordt er samengewerkt met ketenpartners, waaronder het Juridisch Loket en de NoVA, en worden er signalen en informatie uitgewisseld met organisaties die mediation en MfN-registermediators inzetten. 

Op academisch gebied werkt de organisatie MfN samen met de Vrije Universiteit, hetgeen onder meer heeft geleid tot de instelling van een speciale leerstoel Mediation in 2017. 

Met de beroepspraktijk is er permanente aandacht en zorg voor de doorontwikkeling van het mediationberoep, de bevordering van mediation en de inbedding van mediation in de samenleving.